Adatkezelési tájékoztató

Az Európai Parlament és Tanács 2016/679 (EU) Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) szerint a személyes adatok kezelése vonatkozásában felvilágosítást kell nyújtani.

E rendelkezésnek eleget téve, tájékoztatjuk a szolgáltatásainkat igénybe vevő megrendelőnket, egyéb szerződéses partnerünket, illetve honlapunk látogatóit a Reflex Kft. adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

1. AZ ADATKEZELŐ

Neve: EF – NA Termelő, Kereskedelmi Szolgáltató betéti társaság

Székhelye: 4823 Nagydobos, Fő út 270

Telefon: 06 44 380 – 468;  Mobil: 06 20 423 – 3026

URL cím: https://efna.hu/

E-mail: jbalogh029@gmail.com

Adatvédelmi felelős: Baloghné Piros Zsuzsanna ügyvezető

2. FOGALMAK

Személyes adatnak tekintünk azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információt.

Azonosíthatónak tekintünk egy természetes személyt, ha az valamilyen azonosító – pl. név, egyéb személyes adat, valamilyen azonosítási szám, helymeghatározó adat, online azonosító, illetve a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális jellemző – alapján egyértelműen névhez köthető.

Adatkezelésnek nevezzük a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet összességét, így a gyűjtést, rögzítést, rendszerezést, tárolást, átalakítást/módosítást, lekérdezést, betekintést, felhasználást, közlést, továbbítást, terjesztést vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tételt, továbbá az összekapcsolást, korlátozást, törlést, illetve megsemmisítést.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza.

3. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, A KEZELT ADATOK KÖRE

Az adatkezelést jogalapját képezi, hogy szolgáltatása ellátása során az adatkezelő kénytelen minden megbízótól bizonyos személyes adatokat bekérni és tárolni. Az adatok bekérése és átadása legtöbbször elektronikusan (emailben vagy webes felületen), néha – főként magánmegrendelők esetében – személyesen történik.

Közületi megrendelés esetén a bekért és kezelt adatok a megrendelés ügyintézőjének nevére, email címére, mobilszámára és munkáltatójának nevére korlátozódnak.

Magánmegrendelések esetén az adatkezelő a megbízás teljesítése során a fenti adatokon túlmenően a természetes személy legkülönfélébb és gyakran kifejezetten bizalmas adataihoz is hozzáfér, tekintettel arra, hogy a magánmegbízások sokszor a természetes személy megbízó legkülönfélébb személyes adatait tartalmazó dokumentumok (pl. anyakönyvi kivonatok, oklevelek, diplomák, igazolványok, orvosi leletek, kórházi zárójelentések stb.) magyarról idegen nyelvre vagy idegen nyelvről magyarra történő fordítására vonatkoznak.

Ügyfeleink az adatkezeléshez való hozzájárulásukat a szolgáltatásunk megrendelésével automatikusan megadják, és ezt a hozzájárulást csakis abban az esetben vonhatják vissza, ha egyúttal a személyes adatokat tartalmazó dokumentum fordítására vonatkozó megrendelésüket is törlik. Ezt mindaddig megtehetik, amíg a megbízás teljesítése, azaz a dokumentum(ok) fordítása kezdetét nem vette.

Visszavonás hiányában az adatkezelés időtartama az egyes adatkezeléssel járó esetekben a jelen tájékoztatóban meghatározott határidő.

4. A WEBES FELHASZNÁLÓKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

4.1. A weblap használatával összefüggésben gyűjtött adatok

4.1.1. Technikai adatok, látogatási adatok

Adatkezelő a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, Felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban a Felhasználó azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a Felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

A kezelt adatok köre: IP cím, földrajzi lokalizációs adatok, dátum, időpont

Az adatkezelés célja: azonosítás, technikai művelet végrehajtása

Az adatkezelés időtartama: 6 hónap

Az adatkezelés jogalapja: a felhasználó önkéntes hozzájárulása.

4.1.2. Cookie-k kezelése

Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el, amelyet egy későbbi látogatás esetén visszaolvas. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a honlap hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

A kezelt adatok köre: egyedi azonosítószámok, dátumok, időpontok (connect.sid)

Az adatkezelés ideje: a honlap látogatásának befejezése

Az adatkezelés célja: technikai művelet végrehajtása

Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ az adatkezelő a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

A kezelt adatok köre: azonosítás, látogatók nyomonkövetése

Az adatkezelés ideje: a felhasználó böngészőjének beállítása szerint (általában 1-5 nap)

Az adatkezelés célja: technikai művelet végrehajtása, a felhasználói élmény javítása

Érintettek köre a sütik által gyűjtött adatok esetében: a weboldal látogatói valamennyien érintettek.

Az adatkezelés jogalapja: a felhasználó önkéntes hozzájárulása.

A cookiek törlése

A felhasználónak joga van törölni a sütit saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni Beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomonkövetés megnevezéssel van lehetőség.

4.1.3. Külső szolgáltatók adatkezelése

A portál html kódja az adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükről történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.

4.1.4. A Google Analytics által elhelyezett cookie-k

Az adatkezelés célja: a felhasználó által látogatott weblap használatának elemzése

A kezelt adatok köre: IP cím, időpont adatok .eszköz adatok

Az adatkezelés időtartama: 6 hónap

Az adatkezelés jogalapja: a felhasználó önkéntes hozzájárulása.

A Google által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

A Google adatvédelmi nyilatkozata megtekinthető az alábbi linken: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: Tárhelypark Kft.

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

Cím: 1122 Budapest, Gaál József út 24.

Telefonszám: +36 1 700 4140

E-mail cím: info@tarhelypark.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok

tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

4.1.5. Google Adwords

Az adatkezelés célja: statisztikai adatok gyűjtése

A kezelt adatok köre: IP cím időpont adatok

Az adatkezelés időtartama: 6 hónap

Az adatkezelés jogalapja: a felhasználó önkéntes hozzájárulása.

5. ADATBIZTONSÁG

Az adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

6. A FELHASZNÁLÓT MEGILLETŐ JOGOK

6.1. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

A felhasználónak joga van ahhoz, hogy az adatkezelő által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse, ellenőrizze, hogy adatkezelő milyen adatot tart nyilván róla, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. A felhasználónak az adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban (emailben vagy postai úton) kell eljuttatnia az adatkezelő részére. Az adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja meg a felhasználó részére.

Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás az alábbiakra terjed ki:

– a kezelt adatok körének meghatározása, adatkezelés célja, ideje, jogalapja a kezelt adatok körének tekintetében,

– adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok, vagy kerülnek továbbításra a későbbiekben,

– adatforrás megjelölése.

A felhasználó a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet, úgy a 6. pontban meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a 7. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.

6.2. A kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

A felhasználó kérésére az adatkezelő késedelem nélkül helyesbíti/ módosítja a felhasználó által írásban vagy az adatkezelő valamelyik irodájában személyesen megjelölt pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

6.3. Adatkezelés korlátozásához való jog

A felhasználó kérheti az adatkezelőtől adatai kezelésének korlátozását.

Korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak a felhasználó hozzájárulásával, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez/védelméhez vagy más természetes ill. jogi személy jogainak védelme érdekében, továbbá az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet ez idő alatt kezelni. Az adatkezelő a felhasználót, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

6.4. Törléshez való jog

A felhasználó kérésére az adatkezelő haladéktalanul törli a vonatkozó személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll:

1) A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;

2) A felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

3) A felhasználó saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre;

4) A felhasználó tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik;

5) A személyes adatokat az adatkezelő jogellenesen kezeli;

A felhasználó a törléshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges

1) A véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

2) Népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

3) Közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;

4) Jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

6.5. Adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatóság teszi lehetővé, hogy a felhasználó megszerezhesse és a továbbiakban felhasználhassa az adtakezelő rendszerében megtalálható, a felhasználó által átadott „saját” adatait saját céljaira és az általa meghatározott különböző szolgáltatókon keresztül. A jogosultság minden esetben csakis a felhasználó által átadott adatokra korlátozódik; egyéb adatok hordozhatóságára nincs lehetőség nincs.

A felhasználó ilyenkor a rá vonatkozó és az adatkezelő rendszerében megtalálható személyes adatokat:

– Tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban kapja meg;

– Azokat jogosult más adatkezelőhöz továbbítani;

– Kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz, amennyiben ez technikailag megvalósítható az adatkezelő rendszerében.

6.6. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

A felhasználó bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő törli a vonatkozó adatokat rendszeréből.

6.7. Kérelem teljesítésének határideje

Az adatkezelő késedelem nélkül, de mindenképpen bármely kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a felhasználót a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével az adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a felhasználót.

7. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A felhasználó jogait emailben vagy postai úton küldött írásbeli kérelemben gyakorolhatja.

A felhasználó jogait érvényesíteni nem tudja, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy nem képes a felhasználót azonosítani. Ha a felhasználó kérelme megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) az adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása az adatkezelőt terheli. Ha az adatkezelő részéről kétség merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

A felhasználó az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

1) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat, illetve

2) bíróság előtt érvényesítheti jogait.

8. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Adatvédelmi incidensnek nevezzük a biztonság olyan sérülését, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint a felhasználó tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket.

Az adatkezelő, az incidens bekövetkezése esetén legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja a felhasználót és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidens bekövetkezéséről, feltéve, hogy az nem járt kockázattal természetes személyek jogaira és szabadságára nézve.

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót, az érintettek értesítésének kötelezettsége mellett, egyoldalúan módosítsa. A módosítások az értesítésben megjelölt napon lépnek hatályba, kivéve, ha a módosítások ellen a felhasználó tiltakozik. A felhasználó a honlap használatával, ún. ráutaló magatartással, elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó, e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató hatályba lépésének ideje: 2019.03.10